www.delorie.com/gnu/docs/octave/liboctave_9.html   search  
 
Buy GNU books!


Octave C++ Classes

[ < ] [ > ]   [ << ] [ Up ] [ >> ]         [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

4. Matrix and Vector Operations

: {}Matrix (void)
: {}Matrix (int r, int c)
: {}Matrix (int r, int c, double val)
: {}Matrix (const Array2<double> &a)
: {}Matrix (const Matrix &a)
: {}Matrix (const DiagArray<double> &a)
: {}Matrix (const DiagMatrix &a)

: Matrix& operator = (const Matrix &a)

: int operator == (const Matrix &a) const
: int operator != (const Matrix &a) const

: Matrix& insert (const Matrix &a, int r, int c)
: Matrix& insert (const RowVector &a, int r, int c)
: Matrix& insert (const ColumnVector &a, int r, int c)
: Matrix& insert (const DiagMatrix &a, int r, int c)

: Matrix& fill (double val)
: Matrix& fill (double val, int r1, int c1, int r2, int c2)

: Matrix append (const Matrix &a) const
: Matrix append (const RowVector &a) const
: Matrix append (const ColumnVector &a) const
: Matrix append (const DiagMatrix &a) const

: Matrix stack (const Matrix &a) const
: Matrix stack (const RowVector &a) const
: Matrix stack (const ColumnVector &a) const
: Matrix stack (const DiagMatrix &a) const

: Matrix transpose (void) const

: Matrix extract (int r1, int c1, int r2, int c2) const

: RowVector row (int i) const
: RowVector row (char *s) const

: ColumnVector column (int i) const
: ColumnVector column (char *s) const

: Matrix inverse (void) const
: Matrix inverse (int &info) const
: Matrix inverse (int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix fourier (void) const
: ComplexMatrix ifourier (void) const

: DET determinant (void) const
: DET determinant (int &info) const
: DET determinant (int &info, double &rcond) const

: Matrix solve (const Matrix &b) const
: Matrix solve (const Matrix &b, int &info) const
: Matrix solve (const Matrix &b, int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b) const
: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b, int &info) const
: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b, int &info, double &rcond) const

: ColumnVector solve (const ColumnVector &b) const
: ColumnVector solve (const ColumnVector &b, int &info) const
: ColumnVector solve (const ColumnVector &b, int &info, double &rcond) const

: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b) const
: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b, int &info) const
: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b, int &info, double &rcond) const

: Matrix lssolve (const Matrix &b) const
: Matrix lssolve (const Matrix &b, int &info) const
: Matrix lssolve (const Matrix &b, int &info, int &rank) const

: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b) const
: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b, int &info) const
: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b, int &info, int &rank) const

: ColumnVector lssolve (const ColumnVector &b) const
: ColumnVector lssolve (const ColumnVector &b, int &info) const
: ColumnVector lssolve (const ColumnVector &b, int &info, int &rank) const

: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b) const
: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b, int &info) const
: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b, int &info, int &rank) const

: Matrix& operator += (const Matrix &a)
: Matrix& operator -= (const Matrix &a)

: Matrix& operator += (const DiagMatrix &a)
: Matrix& operator -= (const DiagMatrix &a)

: Matrix operator ! (void) const

: ComplexMatrix operator + (const Matrix &a, const Complex &s)
: ComplexMatrix operator - (const Matrix &a, const Complex &s)
: ComplexMatrix operator * (const Matrix &a, const Complex &s)
: ComplexMatrix operator / (const Matrix &a, const Complex &s)

: ComplexMatrix operator + (const Complex &s, const Matrix &a)
: ComplexMatrix operator - (const Complex &s, const Matrix &a)
: ComplexMatrix operator * (const Complex &s, const Matrix &a)
: ComplexMatrix operator / (const Complex &s, const Matrix &a)

: ColumnVector operator * (const Matrix &a, const ColumnVector &b)
: ComplexColumnVector operator * (const Matrix &a, const ComplexColumnVector &b)

: Matrix operator + (const Matrix &a, const DiagMatrix &b)
: Matrix operator - (const Matrix &a, const DiagMatrix &b)
: Matrix operator * (const Matrix &a, const DiagMatrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const Matrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const Matrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const Matrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)

: Matrix operator * (const Matrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const Matrix &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const Matrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const Matrix &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexMatrix product (const Matrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix quotient (const Matrix &a, const ComplexMatrix &b)

: Matrix map (d_d_Mapper f, const Matrix &a)
: void map (d_d_Mapper f)

: Matrix all (void) const
: Matrix any (void) const

: Matrix cumprod (void) const
: Matrix cumsum (void) const
: Matrix prod (void) const
: Matrix sum (void) const
: Matrix sumsq (void) const

: ColumnVector diag (void) const
: ColumnVector diag (int k) const

: ColumnVector row_min (void) const
: ColumnVector row_min_loc (void) const

: ColumnVector row_max (void) const
: ColumnVector row_max_loc (void) const

: RowVector column_min (void) const
: RowVector column_min_loc (void) const

: RowVector column_max (void) const
: RowVector column_max_loc (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const Matrix &a)
: istream& operator >> (istream &is, Matrix &a)

: {}ColumnVector (void)
: {}ColumnVector (int n)
: {}ColumnVector (int n, double val)
: {}ColumnVector (const Array<double> &a)
: {}ColumnVector (const ColumnVector &a)

: ColumnVector& operator = (const ColumnVector &a)

: int operator == (const ColumnVector &a) const
: int operator != (const ColumnVector &a) const

: ColumnVector& insert (const ColumnVector &a, int r)

: ColumnVector& fill (double val)
: ColumnVector& fill (double val, int r1, int r2)

: ColumnVector stack (const ColumnVector &a) const

: RowVector transpose (void) const

: ColumnVector extract (int r1, int r2) const

: ColumnVector& operator += (const ColumnVector &a)
: ColumnVector& operator -= (const ColumnVector &a)

: ComplexColumnVector operator + (const ColumnVector &a, const Complex &s)
: ComplexColumnVector operator - (const ColumnVector &a, const Complex &s)
: ComplexColumnVector operator * (const ColumnVector &a, const Complex &s)
: ComplexColumnVector operator / (const ColumnVector &a, const Complex &s)

: ComplexColumnVector operator + (const Complex &s, const ColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator - (const Complex &s, const ColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator * (const Complex &s, const ColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator / (const Complex &s, const ColumnVector &a)

: Matrix operator * (const ColumnVector &a, const RowVector &a)

: ComplexMatrix operator * (const ColumnVector &a, const ComplexRowVector &b)

: ComplexColumnVector operator + (const ComplexColumnVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexColumnVector operator - (const ComplexColumnVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexColumnVector product (const ComplexColumnVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexColumnVector quotient (const ComplexColumnVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: ColumnVector map (d_d_Mapper f, const ColumnVector &a)
: void map (d_d_Mapper f)

: double min (void) const
: double max (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const ColumnVector &a)

: {}RowVector (void)
: {}RowVector (int n)
: {}RowVector (int n, double val)
: {}RowVector (const Array<double> &a)
: {}RowVector (const RowVector &a)

: RowVector& operator = (const RowVector &a)

: int operator == (const RowVector &a) const
: int operator != (const RowVector &a) const

: RowVector& insert (const RowVector &a, int c)

: RowVector& fill (double val)
: RowVector& fill (double val, int c1, int c2)

: RowVector append (const RowVector &a) const

: ColumnVector transpose (void) const

: RowVector extract (int c1, int c2) const

: RowVector& operator += (const RowVector &a)
: RowVector& operator -= (const RowVector &a)

: ComplexRowVector operator + (const RowVector &a, const Complex &s)
: ComplexRowVector operator - (const RowVector &a, const Complex &s)
: ComplexRowVector operator * (const RowVector &a, const Complex &s)
: ComplexRowVector operator / (const RowVector &a, const Complex &s)

: ComplexRowVector operator + (const Complex &s, const RowVector &a)
: ComplexRowVector operator - (const Complex &s, const RowVector &a)
: ComplexRowVector operator * (const Complex &s, const RowVector &a)
: ComplexRowVector operator / (const Complex &s, const RowVector &a)

: double operator * (const RowVector &a, ColumnVector &b)

: Complex operator * (const RowVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: RowVector operator * (const RowVector &a, const Matrix &b)

: ComplexRowVector operator * (const RowVector &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexRowVector operator + (const RowVector &a, const ComplexRowVector &b)
: ComplexRowVector operator - (const RowVector &a, const ComplexRowVector &b)

: ComplexRowVector product (const RowVector &a, const ComplexRowVector &b)
: ComplexRowVector quotient (const RowVector &a, const ComplexRowVector &b)

: RowVector map (d_d_Mapper f, const RowVector &a)
: void map (d_d_Mapper f)

: double min (void) const
: double max (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const RowVector &a)

: {}DiagMatrix (void)
: {}DiagMatrix (int n)
: {}DiagMatrix (int n, double val)
: {}DiagMatrix (int r, int c)
: {}DiagMatrix (int r, int c, double val)
: {}DiagMatrix (const RowVector &a)
: {}DiagMatrix (const ColumnVector &a)
: {}DiagMatrix (const DiagArray<double> &a)
: {}DiagMatrix (const DiagMatrix &a)

: DiagMatrix& operator = (const DiagMatrix &a)

: int operator == (const DiagMatrix &a) const
: int operator != (const DiagMatrix &a) const

: DiagMatrix& fill (double val)
: DiagMatrix& fill (double val, int beg, int end)
: DiagMatrix& fill (const ColumnVector &a)
: DiagMatrix& fill (const RowVector &a)
: DiagMatrix& fill (const ColumnVector &a, int beg)
: DiagMatrix& fill (const RowVector &a, int beg)

: DiagMatrix transpose (void) const

: Matrix extract (int r1, int c1, int r2, int c2) const

: RowVector row (int i) const
: RowVector row (char *s) const

: ColumnVector column (int i) const
: ColumnVector column (char *s) const

: DiagMatrix inverse (void) const
: DiagMatrix inverse (int &info) const

: DiagMatrix& operator += (const DiagMatrix &a)
: DiagMatrix& operator -= (const DiagMatrix &a)

: Matrix operator + (const DiagMatrix &a, double s)
: Matrix operator - (const DiagMatrix &a, double s)

: ComplexMatrix operator + (const DiagMatrix &a, const Complex &s)
: ComplexMatrix operator - (const DiagMatrix &a, const Complex &s)

: ComplexDiagMatrix operator * (const DiagMatrix &a, const Complex &s)
: ComplexDiagMatrix operator / (const DiagMatrix &a, const Complex &s)

: Matrix operator + (double s, const DiagMatrix &a)
: Matrix operator - (double s, const DiagMatrix &a)

: ComplexMatrix operator + (const Complex &s, const DiagMatrix &a)
: ComplexMatrix operator - (const Complex &s, const DiagMatrix &a)

: ComplexDiagMatrix operator * (const Complex &s, const DiagMatrix &a)

: ColumnVector operator * (const DiagMatrix &a, const ColumnVector &b)

: ComplexColumnVector operator * (const DiagMatrix &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexDiagMatrix operator + (const DiagMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)
: ComplexDiagMatrix operator - (const DiagMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)

: ComplexDiagMatrix product (const DiagMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)

: Matrix operator + (const DiagMatrix &a, const Matrix &b)
: Matrix operator - (const DiagMatrix &a, const Matrix &b)
: Matrix operator * (const DiagMatrix &a, const Matrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const DiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const DiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const DiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)

: ColumnVector diag (void) const
: ColumnVector diag (int k) const

: ostream& operator << (ostream &os, const DiagMatrix &a)

: {}ComplexMatrix (void)
: {}ComplexMatrix (int r, int c)
: {}ComplexMatrix (int r, int c, const Complex &val)
: {}ComplexMatrix (const Matrix &a)
: {}ComplexMatrix (const Array2<Complex> &a)
: {}ComplexMatrix (const ComplexMatrix &a)
: {}ComplexMatrix (const DiagMatrix &a)
: {}ComplexMatrix (const DiagArray<Complex> &a)
: {}ComplexMatrix (const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexMatrix& operator = (const ComplexMatrix &a)

: int operator == (const ComplexMatrix &a) const
: int operator != (const ComplexMatrix &a) const

: ComplexMatrix& insert (const Matrix &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const RowVector &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const ColumnVector &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const DiagMatrix &a, int r, int c)

: ComplexMatrix& insert (const ComplexMatrix &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const ComplexRowVector &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const ComplexColumnVector &a, int r, int c)
: ComplexMatrix& insert (const ComplexDiagMatrix &a, int r, int c)

: ComplexMatrix& fill (double val)
: ComplexMatrix& fill (const Complex &val)
: ComplexMatrix& fill (double val, int r1, int c1, int r2, int c2)
: ComplexMatrix& fill (const Complex &val, int r1, int c1, int r2, int c2)

: ComplexMatrix append (const Matrix &a) const
: ComplexMatrix append (const RowVector &a) const
: ComplexMatrix append (const ColumnVector &a) const
: ComplexMatrix append (const DiagMatrix &a) const

: ComplexMatrix append (const ComplexMatrix &a) const
: ComplexMatrix append (const ComplexRowVector &a) const
: ComplexMatrix append (const ComplexColumnVector &a) const
: ComplexMatrix append (const ComplexDiagMatrix &a) const

: ComplexMatrix stack (const Matrix &a) const
: ComplexMatrix stack (const RowVector &a) const
: ComplexMatrix stack (const ColumnVector &a) const
: ComplexMatrix stack (const DiagMatrix &a) const

: ComplexMatrix stack (const ComplexMatrix &a) const
: ComplexMatrix stack (const ComplexRowVector &a) const
: ComplexMatrix stack (const ComplexColumnVector &a) const
: ComplexMatrix stack (const ComplexDiagMatrix &a) const

: ComplexMatrix transpose (void) const

: Matrix real (const ComplexMatrix &a)
: Matrix imag (const ComplexMatrix &a)
: ComplexMatrix conj (const ComplexMatrix &a)

: ComplexMatrix extract (int r1, int c1, int r2, int c2) const

: ComplexRowVector row (int i) const
: ComplexRowVector row (char *s) const

: ComplexColumnVector column (int i) const
: ComplexColumnVector column (char *s) const

: ComplexMatrix inverse (void) const
: ComplexMatrix inverse (int &info) const
: ComplexMatrix inverse (int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix fourier (void) const
: ComplexMatrix ifourier (void) const

: ComplexDET determinant (void) const
: ComplexDET determinant (int &info) const
: ComplexDET determinant (int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix solve (const Matrix &b) const
: ComplexMatrix solve (const Matrix &b, int &info) const
: ComplexMatrix solve (const Matrix &b, int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b) const
: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b, int &info) const
: ComplexMatrix solve (const ComplexMatrix &b, int &info, double &rcond) const

: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b) const
: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b, int &info) const
: ComplexColumnVector solve (const ComplexColumnVector &b, int &info, double &rcond) const

: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b) const
: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b, int &info) const
: ComplexMatrix lssolve (const ComplexMatrix &b, int &info, int &rank) const

: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b) const
: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b, int &info) const
: ComplexColumnVector lssolve (const ComplexColumnVector &b, int &info, int &rank) const

: ComplexMatrix& operator += (const DiagMatrix &a)
: ComplexMatrix& operator -= (const DiagMatrix &a)

: ComplexMatrix& operator += (const ComplexDiagMatrix &a)
: ComplexMatrix& operator -= (const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexMatrix& operator += (const Matrix &a)
: ComplexMatrix& operator -= (const Matrix &a)

: ComplexMatrix& operator += (const ComplexMatrix &a)
: ComplexMatrix& operator -= (const ComplexMatrix &a)

: Matrix operator ! (void) const

: ComplexMatrix operator + (const ComplexMatrix &a, double s)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexMatrix &a, double s)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexMatrix &a, double s)
: ComplexMatrix operator / (const ComplexMatrix &a, double s)

: ComplexMatrix operator + (double s, const ComplexMatrix &a)
: ComplexMatrix operator - (double s, const ComplexMatrix &a)
: ComplexMatrix operator * (double s, const ComplexMatrix &a)
: ComplexMatrix operator / (double s, const ComplexMatrix &a)

: ComplexColumnVector operator * (const ComplexMatrix &a, const ColumnVector &b)

: ComplexColumnVector operator * (const ComplexMatrix &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexMatrix &a, const DiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexMatrix &a, const DiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexMatrix &a, const DiagMatrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexMatrix &a, const ComplexDiagMatrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexMatrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexMatrix &a, const Matrix &b)

: ComplexMatrix operator * (const ComplexMatrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexMatrix &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexMatrix product (const ComplexMatrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix quotient (const ComplexMatrix &a, const Matrix &b)

: ComplexMatrix map (c_c_Mapper f, const ComplexMatrix &a)
: Matrix map (d_c_Mapper f, const ComplexMatrix &a)
: void map (c_c_Mapper f)

: Matrix all (void) const
: Matrix any (void) const

: ComplexMatrix cumprod (void) const
: ComplexMatrix cumsum (void) const
: ComplexMatrix prod (void) const
: ComplexMatrix sum (void) const
: ComplexMatrix sumsq (void) const

: ComplexColumnVector diag (void) const
: ComplexColumnVector diag (int k) const

: ComplexColumnVector row_min (void) const
: ComplexColumnVector row_min_loc (void) const

: ComplexColumnVector row_max (void) const
: ComplexColumnVector row_max_loc (void) const

: ComplexRowVector column_min (void) const
: ComplexRowVector column_min_loc (void) const

: ComplexRowVector column_max (void) const
: ComplexRowVector column_max_loc (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const ComplexMatrix &a)
: istream& operator >> (istream &is, ComplexMatrix &a)

: {}ComplexColumnVector (void)
: {}ComplexColumnVector (int n)
: {}ComplexColumnVector (int n, const Complex &val)
: {}ComplexColumnVector (const ColumnVector &a)
: {}ComplexColumnVector (const Array<Complex> &a)
: {}ComplexColumnVector (const ComplexColumnVector &a)

: ComplexColumnVector& operator = (const ComplexColumnVector &a)

: int operator == (const ComplexColumnVector &a) const
: int operator != (const ComplexColumnVector &a) const

: ComplexColumnVector& insert (const ColumnVector &a, int r)
: ComplexColumnVector& insert (const ComplexColumnVector &a, int r)

: ComplexColumnVector& fill (double val)
: ComplexColumnVector& fill (const Complex &val)
: ComplexColumnVector& fill (double val, int r1, int r2)
: ComplexColumnVector& fill (const Complex &val, int r1, int r2)

: ComplexColumnVector stack (const ColumnVector &a) const
: ComplexColumnVector stack (const ComplexColumnVector &a) const

: ComplexRowVector transpose (void) const

: ColumnVector real (const ComplexColumnVector &a)
: ColumnVector imag (const ComplexColumnVector &a)
: ComplexColumnVector conj (const ComplexColumnVector &a)

: ComplexColumnVector extract (int r1, int r2) const

: ComplexColumnVector& operator += (const ColumnVector &a)
: ComplexColumnVector& operator -= (const ColumnVector &a)

: ComplexColumnVector& operator += (const ComplexColumnVector &a)
: ComplexColumnVector& operator -= (const ComplexColumnVector &a)

: ComplexColumnVector operator + (const ComplexColumnVector &a, double s)
: ComplexColumnVector operator - (const ComplexColumnVector &a, double s)
: ComplexColumnVector operator * (const ComplexColumnVector &a, double s)
: ComplexColumnVector operator / (const ComplexColumnVector &a, double s)

: ComplexColumnVector operator + (double s, const ComplexColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator - (double s, const ComplexColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator * (double s, const ComplexColumnVector &a)
: ComplexColumnVector operator / (double s, const ComplexColumnVector &a)

: ComplexMatrix operator * (const ComplexColumnVector &a, const ComplexRowVector &b)

: ComplexColumnVector operator + (const ComplexColumnVector &a, const ColumnVector &b)
: ComplexColumnVector operator - (const ComplexColumnVector &a, const ColumnVector &b)

: ComplexColumnVector product (const ComplexColumnVector &a, const ColumnVector &b)
: ComplexColumnVector quotient (const ComplexColumnVector &a, const ColumnVector &b)

: ComplexColumnVector map (c_c_Mapper f, const ComplexColumnVector &a)
: ColumnVector map (d_c_Mapper f, const ComplexColumnVector &a)
: void map (c_c_Mapper f)

: Complex min (void) const
: Complex max (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const ComplexColumnVector &a)

: {}ComplexRowVector (void)
: {}ComplexRowVector (int n)
: {}ComplexRowVector (int n, const Complex &val)
: {}ComplexRowVector (const RowVector &a)
: {}ComplexRowVector (const Array<Complex> &a)
: {}ComplexRowVector (const ComplexRowVector &a)

: ComplexRowVector& operator = (const ComplexRowVector &a)

: int operator == (const ComplexRowVector &a) const
: int operator != (const ComplexRowVector &a) const

: ComplexRowVector& insert (const RowVector &a, int c)
: ComplexRowVector& insert (const ComplexRowVector &a, int c)

: ComplexRowVector& fill (double val)
: ComplexRowVector& fill (const Complex &val)
: ComplexRowVector& fill (double val, int c1, int c2)
: ComplexRowVector& fill (const Complex &val, int c1, int c2)

: ComplexRowVector append (const RowVector &a) const
: ComplexRowVector append (const ComplexRowVector &a) const

: ComplexColumnVector transpose (void) const

: RowVector real (const ComplexRowVector &a)
: RowVector imag (const ComplexRowVector &a)
: ComplexRowVector conj (const ComplexRowVector &a)

: ComplexRowVector extract (int c1, int c2) const

: ComplexRowVector& operator += (const RowVector &a)
: ComplexRowVector& operator -= (const RowVector &a)

: ComplexRowVector& operator += (const ComplexRowVector &a)
: ComplexRowVector& operator -= (const ComplexRowVector &a)

: ComplexRowVector operator + (const ComplexRowVector &a, double s)
: ComplexRowVector operator - (const ComplexRowVector &a, double s)
: ComplexRowVector operator * (const ComplexRowVector &a, double s)
: ComplexRowVector operator / (const ComplexRowVector &a, double s)

: ComplexRowVector operator + (double s, const ComplexRowVector &a)
: ComplexRowVector operator - (double s, const ComplexRowVector &a)
: ComplexRowVector operator * (double s, const ComplexRowVector &a)
: ComplexRowVector operator / (double s, const ComplexRowVector &a)

: Complex operator * (const ComplexRowVector &a, const ColumnVector &b)

: Complex operator * (const ComplexRowVector &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexRowVector operator * (const ComplexRowVector &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexRowVector operator + (const ComplexRowVector &a, const RowVector &b)
: ComplexRowVector operator - (const ComplexRowVector &a, const RowVector &b)

: ComplexRowVector product (const ComplexRowVector &a, const RowVector &b)
: ComplexRowVector quotient (const ComplexRowVector &a, const RowVector &b)

: ComplexRowVector map (c_c_Mapper f, const ComplexRowVector &a)
: RowVector map (d_c_Mapper f, const ComplexRowVector &a)
: void map (c_c_Mapper f)

: Complex min (void) const
: Complex max (void) const

: ostream& operator << (ostream &os, const ComplexRowVector &a)

: {}ComplexDiagMatrix (void)
: {}ComplexDiagMatrix (int n)
: {}ComplexDiagMatrix (int n, const Complex &val)
: {}ComplexDiagMatrix (int r, int c)
: {}ComplexDiagMatrix (int r, int c, const Complex &val)
: {}ComplexDiagMatrix (const RowVector &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const ComplexRowVector &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const ColumnVector &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const ComplexColumnVector &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const DiagMatrix &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const DiagArray<Complex> &a)
: {}ComplexDiagMatrix (const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexDiagMatrix& operator = (const ComplexDiagMatrix &a)

: int operator == (const ComplexDiagMatrix &a) const
: int operator != (const ComplexDiagMatrix &a) const

: ComplexDiagMatrix& fill (double val)
: ComplexDiagMatrix& fill (const Complex &val)
: ComplexDiagMatrix& fill (double val, int beg, int end)
: ComplexDiagMatrix& fill (const Complex &val, int beg, int end)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ColumnVector &a)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ComplexColumnVector &a)
: ComplexDiagMatrix& fill (const RowVector &a)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ComplexRowVector &a)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ColumnVector &a, int beg)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ComplexColumnVector &a, int beg)
: ComplexDiagMatrix& fill (const RowVector &a, int beg)
: ComplexDiagMatrix& fill (const ComplexRowVector &a, int beg)

: ComplexDiagMatrix transpose (void) const

: DiagMatrix real (const ComplexDiagMatrix &a)
: DiagMatrix imag (const ComplexDiagMatrix &a)
: ComplexDiagMatrix conj (const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexMatrix extract (int r1, int c1, int r2, int c2) const

: ComplexRowVector row (int i) const
: ComplexRowVector row (char *s) const

: ComplexColumnVector column (int i) const
: ComplexColumnVector column (char *s) const

: ComplexDiagMatrix inverse (int &info) const
: ComplexDiagMatrix inverse (void) const

: ComplexDiagMatrix& operator += (const DiagMatrix &a)
: ComplexDiagMatrix& operator -= (const DiagMatrix &a)

: ComplexDiagMatrix& operator += (const ComplexDiagMatrix &a)
: ComplexDiagMatrix& operator -= (const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexDiagMatrix &a, double s)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexDiagMatrix &a, double s)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexDiagMatrix &a, const Complex &s)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexDiagMatrix &a, const Complex &s)

: ComplexDiagMatrix operator * (const ComplexDiagMatrix &a, double s)
: ComplexDiagMatrix operator / (const ComplexDiagMatrix &a, double s)

: ComplexMatrix operator + (double s, const ComplexDiagMatrix &a)
: ComplexMatrix operator - (double s, const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexMatrix operator + (const Complex &s, const ComplexDiagMatrix &a)
: ComplexMatrix operator - (const Complex &s, const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexDiagMatrix operator * (double s, const ComplexDiagMatrix &a)

: ComplexColumnVector operator * (const ComplexDiagMatrix &a, const ColumnVector &b)

: ComplexColumnVector operator * (const ComplexDiagMatrix &a, const ComplexColumnVector &b)

: ComplexDiagMatrix operator + (const ComplexDiagMatrix &a, const DiagMatrix &b)
: ComplexDiagMatrix operator - (const ComplexDiagMatrix &a, const DiagMatrix &b)

: ComplexDiagMatrix product (const ComplexDiagMatrix &a, const DiagMatrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexDiagMatrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexDiagMatrix &a, const Matrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexDiagMatrix &a, const Matrix &b)

: ComplexMatrix operator + (const ComplexDiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix operator - (const ComplexDiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)
: ComplexMatrix operator * (const ComplexDiagMatrix &a, const ComplexMatrix &b)

: ComplexColumnVector diag (void) const
: ComplexColumnVector diag (int k) const

: ostream& operator << (ostream &os, const ComplexDiagMatrix &a)

[ < ] [ > ]   [ << ] [ Up ] [ >> ]         [Top] [Contents] [Index] [ ? ]

  webmaster     delorie software   privacy  
  Copyright 2003   by The Free Software Foundation     Updated Jun 2003